Friday, January 8, 2010

ตอบ ทาง E-mail โดยใช้ระบบ Super E-Recruitment Program

วิธีการคัดเลือก
ธนาคารสงวนสิทธิ์คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเข้าระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารจะคัดเลือกผู้ที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อเชิญเข้ารับการทดสอบ และหรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากใบสมัคร โดยสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่เชิญผู้ใดผู้หนึ่งเข้ารับการทดสอบ และหรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆโต้แย้งมิได้
โดยให้ผู้สมัครตรวจสอบ E-mail ของผู้สมัครที่ลงทะเบียนไว้ในระบบให้ถูกต้อง ธนาคารจะติดต่อแจ้งเรื่องการเข้ารับการทดสอบ และทำการแจ้งผลต่างๆผ่าน E-mail ของผู้สมัครผ่านระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารเท่านั้น
สมัครงานต้องใช้ Super Resume หรือ Super Attached File  ของผู้สมัครเอง โดยต้องลงทะเบียนเพื่อรับ username และ password  สำหรับผู้ที่มี username และ password ของ jobtopgun.com อยู่แล้ว สามารถใช้เข้า  Superresume.com หรือ Superattachedfile.com ได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

No comments:

Post a Comment